Aqua City Novaland

D? án Aqua City là ??i ?ô th? sinh thái ven TP HCM ??u tiên c?a t?p ?oàn Novaland v?i hàng lo?t ti?n ích cao c?p

?U ?ÃI KHÁCH ??U T?

Ch? 860 tri?u s? h?u Nhà ph? Deluxe Green House

Thanh toán chi? 86 tri?u/tháng trong 06 N?M.

Chi?t kh?u 1% cho khách hàng ??u tiên.

Chi?t kh?u 0,5% - 5% cho khách hàng thân thi?t.

Ngân hàng h? tr? ân h?n "N? - G?c" trong 35 tháng, mi?n phí t?t toán.

Giá ??t t?i thành ph? Biên Hòa t?ng lên trên 100 tri?u ??ng/m2. ??c bi?t là tuy?n H??ng l? 2 ?ang có m?c t?ng cao nh?t, h?n giá hi?n hành 15-18 l?n.

Khu ?ô th? Aqua City v?i quy mô 1000ha, n?m trên tr?c ???ng H??ng l? 2, sát qu?c l? 51 và cao t?c TP.HCM - Long Thành - D?u Giây ?ang thu hút gi?i ??u t? l?n an c?.

V?i Aqua City, ch? c?n thanh toán tr??c t? 860 tri?u ?? s? h?u Nhà ph? Deluxe Green House phong cách ??a Trung H?i 1 tr?t 2 l?u 3 phòng ng?. T?a l?c ngay c?a ngõ phía ?ông TP.HCM v?i h? t?ng ngày m?t hi?n ??i, ti?n ích ??ng c?p và môi tr??ng sinh thái trong lành.
Phoi canh tong the aqua city novaland dong nai
- D? án AQUA CITY ???c Phát tri?n b?i t?p ?oàn Novaland

Hotline Aqua City Novaland ?? 0967732911

Ngoài ra, Aqua City ?ang tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi áp d?ng t? ngày 25/2 ??n 30/6. C? th?, khách hàng là c? ?ông s? h?u t? 1.000 c? phi?u NVL c?a T?p ?oàn Novaland và duy trì liên t?c t? sáu tháng s? ???c chi?t kh?u tr?c ti?p 55 tri?u ??ng khi l?a ch?n s?n ph?m b?t ??ng s?n t?i d? án Aqua City Novaland trong giai ?o?n này. Ch??ng trình áp d?ng ??ng th?i v?i các ?u ?ãi khác dành cho khách hàng c?a d? án Aqua City.

THÔNG TIN D? ÁN AQUA CITY:

Tên d? án: Khu ?ô th? sinh thái thông minh Aqua City

Phát tri?n: T?p ?oàn Novaland

Pháp lý: s? h?ng lâu dài

Lo?i hình: Bi?t th? - Nhà ph? - Shophouse - Dinh Th?

Di?n tích: 6x19,5 | 6x20 | 8x20 | 15x20

Xây d?ng: 1 tr?t 2 l?u + áp mái

Bàn giao: Hoàn thi?n bên ngoài - thô bên trong

Ti?n ích: h?n 200 ti?n ích s?ng: 32km ???ng sông, h?n 100 công viên, Khu tri?n lãm siêu xe AQUA SPORT COMPLEX, Khu tennis - bóng ?á, Khu th? thao trong nhà 11.000 ch?, TTTM AQUA MAL l?n nh?t Biên Hòa, B?n du thuy?n Aqua Marine, Trung tâm y t? qu?c t?, tr??ng h?c qu?c t? liên c?p, Khu ph? th??ng m?i....

Hotline Aqua City Novaland ?? 0967732911

Add a comment