Créer un site internet

Bán đất biên hòa

Bán đất biên hòa

??t biên hòa New City là d? án n?m trong khu ?ô th? m?i ven sông ??ng Nai tr?c thu?c Tp. Biên Hòa. D? án cách Qu?n 9 ch? m?t con sông và ???c ôm tr?n b?i dòng sông Buông k?t n?i tr?c ti?p ra sông ??ng Nai. Biên Hòa New City là n?i k?t n?i gi?a Tp. Biên Hòa v?i trung tâm, c?ng nh? ?ón ??u s? ?ô th? hóa t? Tp. H? Chí Minh.

Bán ??t Thành ph? Biên Hoà, bán ??t n?n phân lô 2019 chính ch? bán, giá r?. Mua bán ??t n?n Biên Hoà, ??ng Nai, ??t li?n k? d? án có gi?y t? s? h?ng ??, nhà ??t biên hòa


D? án Bien Hoa New City là m?t khu ?ô th? s? h?u nhi?u l?i th? s?n có, nh? môi tr??ng trong s?ch, c?nh quan thiên nhiên ??c thù Á Châu. ??c bi?t, khu ?ô th? m?i Biên Hòa New City n?m c?nh sân Golf Long Thành – ???c bình ch?n là “Sân golf hàng ??u Vi?t Nam 2018”. Nên s? th?a h??ng ???c nhi?u ti?n ích hi?n h?u cao c?p, c?ng nh? c? s? h? t?ng phát tri?n ??ng b?.

D? án ??t n?n Biên Hòa NewCity là m?t thành ph? thu nh?, ??y ?? t?t c? d?ch v? cao c?p giành cho gi?i th??ng l?u. Khu ?ô th? Biên Hòa New City ???c tích h?p nhi?u ti?n ích ??ng c?p và hi?n h?u. Sân Golf Long Thành, h? c?nh quan, c? s? h? t?ng…

?i?m n?i b?t d? án BIEN HOA NEW CITY

– N?m trong khu v?c ???c Quy ho?ch ch?nh chu và ??ng b? v?i c? s? h? t?ng n?i khu hoàn thi?n.

– C? s? h? t?ng và ti?n ích hi?n h?u: ???ng nh?a, cây xanh, c?ng thoát n??c, ?i?n…

– Ngay Sân Golf Long Thành hi?n h?u, ??ng c?p Châu Á quy mô 36 l?.

– Khuôn viên ??t n?n Biên Hòa New City ???c bao b?c 3 m?t là sông, nên có m?t khí h?u khá mát m? so v?i nh?ng khu dân c? ?ang phát tri?n và hi?n h?u khác.

– S? ?? t?ng n?n khi hoàn thành c? s? h? t?ng 100% và xây d?ng ngay.

– Pháp lý: S? ??, s? h?u lâu dài.

T?NG QUAN THÔNG TIN D? ÁN ??T N?N NEW CITY H?NG TH?NH

Ch? ??u t?: Công ty C? ph?n ??u t? & Kinh doanh Golf Long Thành.

Tên d? án: ?ô th? Biên Hòa New City

Quy mô d? án: 118ha (T?ng 334ha).

M?t ?? xây d?ng: 31%.

V? trí d? án: Qu?c l? 51, Xã Ph??c Tân, TP. Biên Hòa, ??ng Nai.

Di?n tích: 90m2 – 800m2. (5x18m, 5x20m, 6x18m, 6x20m, 12x24m, 15x20m, 14×20, 15x20m, 14x25m, 15x25m, 15x30m, 20x40m)

Pháp lý: S? ?? riêng t?ng n?n – Phê duy?t Quy ho?ch 1/500 Bien Hoa New City

Thanh toán: Tr? góp 1 n?m nh?n n?n.

H? t?ng: ?ã phân lô, c? s? h? t?ng hi?n h?u, cây xanh, ???ng nh?a.

??n v? phân ph?i ??c quy?n: Công ty CP Property X (H?ng Th?nh Land).

Ti?n ích n?i khu: Công viên, h? b?i, nhà hàng cao c?p hi?n h?u, Cafe, GYM – Clubhouse, khu vui ch?i tr? em, ???c bao quanh là sông…

?i?m n?i b?t v? trí c?a d? án ??t n?n Biên Hòa New City

?ô th? Biên Hòa New City s? h?u v? trí c?c k? ??c ??a và thu?n ti?n cho giao thông c? v? ???ng b?, ???ng th?y và hàng không. Chi ti?t:

M?t ti?n ???ng 60m hi?n h?u, ??i di?n sân Golf Long Thành. ?ã có quy?t ??nh xây d?ng c?u v??t sông ??ng Nai n?i Qu?c l? 51 – H??ng l? 2 – Vành ?ai 3 (Qu?n 9 – TP.HCM).

Li?n k? bán ??o C??ng H?ng, khu ?ô th? Long H?ng, khu du l?ch sinh thái S?n Tiên…

Ngay Qu?c l? 51 ???ng Vành ?ai, cao t?c Biên Hòa – V?ng Tàu.

Cách sân bay Qu?c t? Long Thành 30 phút. (D? ki?n hình thành n?m 2025)

Cách Qu?n 9 H? Chí Minh v?i 1 con sông ??ng Nai.

??c bi?t, li?n k? ???ng H??ng l? 2 ven sông ??ng Nai là ti?n ?? phát tri?n khu ?ô th? ven sông m?i k?t n?i v?i Cao t?c D?u Giây – TP.HCM, khu ?ô th? Nh?n Tr?ch, ??ng Nai.

Ti?n ích ??ng c?p t?i d? án ??t n?n Biên Hòa New City

– Khách s?n tiêu chu?n qu?c t?.

– H? b?i và sân tennis.

– Trung tâm th??ng m?i, siêu th?.

– Trung tâm y t? theo tiêu chu?n qu?c t?.

– Khu ngh? d??ng cho ng??i cao tu?i.

– Tr??ng h?c qu?c t?.

– Sân ch?i tr? em.

– Sân bay tr?c th?ng.

– B?n du thuy?n.

– Khu du l?ch sinh thái.

Hotline PKD Nam ?ô Land 1900636895 – 0967732911 (Zalo) 
https://www.behance.net/bandatbienhoa
https://addons.thunderbird.net/en-US/thunderbird/user/bandatbienhoa/
http://bandatnendongnai.strikingly.com/

Add a comment