Căn hộ Precia Quận 2

D? án c?n h? Precia Qu?n 2 hi?n ?ang là m?t trong nh?ng cái tên r?t “hot” trong th? tr??ng ??u t? b?t ??ng s?n c?a Thành ph? H? Chí Minh khi ?em ??n m?t không gian ?ô th? vô cùng ??ng c?p, hoàn h?o và sang tr?ng. Không ch? s? h?u nh?ng ?i?u ki?n phát tri?n ??t giá, c?n h? Precia Qu?n 2 còn ?em ??n s? quy ho?ch hoàn h?o trong thi?t k? và s?p x?p không gian.

Precia Qu?n 2 t?a l?c trên tuy?n ???ng Nguy?n Th? ??nh, thu?c ph??ng An Phú, Qu?n 2, Thành ph? H? Chí Minh, d? án n?m li?n k? v?i khu c?n h? D’Lusso, cách ??i l? Mai Chí Th? kho?ng 400m.

Precia Qu?n 2 n?m trên khu ??t có t?ng di?n tích 7.156,4 m2, v?i m?t ?? xây d?ng kho?ng 28,7%. Bên c?nh ?ó, d? án còn dành 3.475 m2 ??t cho các ti?n ích d?ch v? và m?ng cây xanh.

Quy mô d? án g?m 1 kh?i tháp, cao 23 t?ng, v?i 1 t?ng h?m. Theo thi?t k? d? án s? có 1 t?ng kh?i ?? th??ng m?i và 22 t?ng c?n h?.

D? án Precia Qu?n 2 cung ?ng v?i t?ng s? 333 c?n h? và 8 c?n shophouse. C? th?, có 72 c?n h? 1 phòng ng? v?i di?n tích 48,25 m2; 209 c?n h? 2 phòng ng? v?i di?n tích 66,24 m2; 40 c?n h? 3 phòng ng? v?i di?n tích 93,9 m2 và 12 c?n Penthouse v?i di?n tích 116,2 m2.

Theo ?ó, các ti?n ích bên trong d? án g?m có: h? b?i trên cao, phòng t?p gym, yoga, sky garden, cabana, thác n??c và h? c?nh quan,…

Thông tin t? C?n h? Precia Qu?n 2

D? án c?n h? Precia Qu?n 2 do Công ty TNHH Kinh doanh ??a ?c Minh Thông làm ch? ??u t?. Công ty C? ph?n ??u t? B?t ??ng s?n Rio Land là ??n v? phát tri?n d? án.

Công ty TNHH Kinh doanh ??a ?c Minh Thông (thu?c Công ty TNHH Xây d?ng và Kinh doanh nhà ?i?n Phúc Thành), ???c thành l?p vào ngày 10/07/2007. Theo thông tin ??ng ký thay ??i doanh nghi?p ngày 19/09/2019, ??a ?c Minh Thông ?ang ho?t ??ng v?i v?n ?i?u l? 400 t? ??ng.

Giá bán c?n h? ???c tham kh?o trên th? tr??ng c?a d? án Precia t? 49 tri?u/m2.

PKD D’lusso Emerald & Precia Qu?n 2 ?? 0967732911

Add a comment