Diễn đàn rao vặt bất động sản miễn phí

Diễn đàn rao vặt bất động sản miễn phí

Trong quá trình bi?t ??n SEO và b?t ??u làm d?ch v? SEO cho các d? án b?t ??ng s?n t?i ?à N?ng cách ?ây vài n?m thì mình ?ã backlink ch?t khá nhi?u t? các di?n ?àn b?t ??ng s?n. ?i?u này giúp cho t? khoá trang SEO lên r?t nhanh và hi?u qu?. Chính v? v?y, hôm nay Siêng ngh? mình c?n ph?i thu th?p l?i t?t c? di?n ?àn b?t ??ng s?n l?n t?i Vi?t Nam ?? nh?ng ng??i m?i b?t ??u h?c SEO trong l?nh v?c b?t ??ng s?n ho?c nh?ng ng??i làm sale b?t ??ng s?n có th? h?c h?i và tìm th?y cách qu?ng bá t?t cho website c?a mình. Tuy nhiên, th?c t? hi?n t?i thì vi?c ??ng tin ?ã không còn hi?u qu? mà thay vào ?ó là qu?ng cáo Facebook hay Google m?i là ?u tiên.

Ch? s? Alexa là ch? s? ?ánh giá website c?a Alexa.com, m?t công ty con c?a Amazon. Ch? s? Alexa x?p h?ng website theo l??ng truy c?p và theo s? ng??i truy c?p. Website nào có ch? s? càng th?p thì càng có l??ng truy c?p nhi?u. Ví d?: vnexpress.net có Alexa là 542 ??ng th? 542 trên toàn c?u v? l?u l??ng truy c?p.

Link Di?n ?àn | Alexa | Miêu t?

Di?n ?àn nhà ??t ??ng Nai

di?n ?àn b?t ??ng s?n ??ng tin rao v?t mi?n phí

129dtruongdinh| 15364639 | Di?n ?àn B?t ??ng S?n Tr??ng ??nh – Forum Rao V?t

banggiagoldseason| 19201380 | Notable Members | Di?n ?àn b?t ??ng s?n – Forum chung c? Hà N?i

batdongsangroup| 2788093 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n group | mua bán nhà ??t

batdongsanhcm.edu| 3810327 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n mi?n nam Sài Gòn

batdongsansieuloi| 353944 | Di?n ?àn B?t ??ng s?n siêu l?i Database Error

bds.tuoitrevn.net| 6824040 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n, mua bán nhà ??t

bdstayninh.com| 3620789 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n Tây Ninh

cdd-conso.org| 172988 | ??t | Di?n ?àn b?t ??ng s?n H?u Giang

chungcucaocap| 19348878 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n – Forum chung c? l?n nh?t Vi?t Nam

corpland.vn| 20811146 | di?n ?àn b?t ??ng s?n – Trang thông tin B?t ??ng s?n – Corpland.vn

dautunhadat365| 7796880 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n, ??u t? nhà ??t, bán c?n h? chung c?

diaoconline.vn| 5386544 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n – DiaOcOnline

diaocsg.net| 17463013 | Diaocsg.net: ??a ?c Sài Gòn, Di?n ?àn B?t ??ng S?n

batdongsanhochi| 7019824 | Di?n ?àn B?t ??ng s?n H? Chí Minh

batdongsannha| 554446 | Di?n ?àn B?t ??ng s?n nhà ph?

batdongsantrung| 1841430 | Di?n ?àn B?t ??ng s?n trung tâm

diendan.bdstphcm| 85553 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n Tp.H? Chí Minh: diendan.bdstphcm.net

diendan.hcmbds| 25740123 | Di?n ?àn B?t ??ng s?n Thành ph? H? Chí Minh

dforum315.com| 7777528 | Di?n ?àn B?t ??ng S?n Uy Tín Nh?t Hi?n Nay

dinhgianhadat.vn| 2979179 | N?i quy c?a di?n ?àn B?t ??ng S?n – ??nh giá B?S

dothimau.vn| 14569053 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n :: – Ti?ng vi?t

dra.org.vn| 590899 | Th? M?i tham d? Di?n ?àn B?t ??ng s?n Vi?t Nam – Dubai 2016

enternews.vn| 2064081 | Di?n ?àn B?t ??ng s?n 2012 (Ph?n 4) – Báo di?n ?àn doanh nghi?p

forum.bdsmoi.com| 211159 | Hòa Phát | Di?n ?àn B?t ??ng S?n

forum.dung-design| 368409 | Di?n ?àn B?t ??ng S?n – Di?n ?àn th?o lu?n B?t ??ng S?n mi?n phí

forum.heliovn.com| 115147 | Di?n ?àn B?t ??ng S?n – Mua bán nhà ??t

nhadathoang| 1218830 | Di?n ?àn B?t ??ng S?n Nhà ??t H? Chí Minh

forum.seotopx| 3742925 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n ch?t l??ng | Di?n ?àn SEO M?nh Nh?t Vi?t Nam …

forum.unihomes| 15674571 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n UniHomes

freevnn.com| 13049624 | Thông tin v? Forum B?t ??ng s?nDI?N ?ÀN B?T ??NG S?N

gsm.vn| 3316130 | Xét VIP trên h? th?ng di?n ?àn b?t ??ng s?n | Gsm.vn – C?ng ??ng …

gsneu.edu.vn| 3546595 | Nh?ng c? h?i l?n t? di?n ?àn b?t ??ng s?n – Vi?n ?ào t?o Sau ??i h?c

gu-exed.com| 3694513 | B?t ??ng s?n khác – Di?n ?àn b?t ??ng s?n tphcm

hoanggiainvest.vn| 101074 | Di?n ?àn B?t ??ng S?n Hoàng Gia – Hoàng Gia Invest

hungphu.com| 18493308 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n quy mô l?n s?p di?n ra | 01.08 … – Hung Phu

kenhdautunhadat| 15593843 | Mua Bán Nhà ??t – B?t ??ng S?n Bình D??ng | Di?n ?àn B?t ??ng S?n

kenhmuabanbds| 86556 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n hàng ??u VN

kenhtindautu.com| 67216 | N?i Quy Di?n ?àn | Di?n ?àn B?t ??ng S?n Vi?t Nam

kiyukaievent.info| 19469932 | Tìm Ch? ?? và Bài vi?t | Di?n ?àn b?t ??ng s?n V? Thanh

muaban.com.vn| 22822039 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n, Dich vu khac, mua bán, mua ban, rao vat …

muadatsaigon| 31752 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n, mua bán nhà ??t – muadatsaigon.com

namgiay.com| 9394 | Namgiay.com: Rao V?t 5 Giây, Di?n ?àn B?t ??ng S?n

ndh.vn| 3907581 | S?p di?n ra di?n ?àn b?t ??ng s?n qu?c t? t?i Vi?t Nam – NDH.vn

clearwebstats| 500111 | nhadatmoi.net : Di?n ?àn B?t ??ng S?n Nhà ??t – Thông tin mua …

nharaoban.com| 28948 | Nharaoban.com: Di?n ?àn B?t ??ng S?n

nharehcm.net| 1856282 | Nharehcm.net: Di?n ?àn B?t ??ng S?n t?i H? Chí Minh

plus.google.com| 22568285 | Di?n ?àn B?t ??ng S?n – Google+

rongbay.com| 276963 | Di?n ?àn B?t ??ng S?n l?n nh?t Vi?t Nam 16181974 | Rongbay.com

thangloigroup.vn| 274851 | Th?ng L?i Group tham gia di?n ?àn b?t ??ng s?n Vi?t Nam – Dubai …

thodia.vn| 297035 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n – qu?n 1 – Th? ??a

thuvienphapluat| 3188061 | S?p di?n ra di?n ?àn b?t ??ng s?n – tài chính 2011

timnhatimdat| 4520 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n/Mua bán nhà ??t/Marketing Online/Mua bán …

tuvanbatdongsan| 16943895 | Di?n ?àn B?t ??ng S?n – T? V?n B?t ??ng S?n

asianbeat| 7845671 | mi?n phí ??ng tin t?i Di?n ?àn b?t ??ng s?n – ASIAN beat

vnrea.vn| 1416553 | th? m?i tham d? : ” di?n ?àn b?t ??ng s?n vi?t nam – dubai 2016″

vxf.vn| 1882398 | C?n ng??i làm di?n ?àn b?t ??ng s?n ? HCM | C?ng ??ng XenForo Vi?t Nam

webmaster.vn| 25512210 | Di?n ?àn B?t ??ng S?n DA 31 cho anh em. | C?ng ??ng Webmaster Vi?t …

webtintucnhadat| 10091335 | N?i Quy Di?n ?àn | Di?n ?àn B?t ??ng S?n

www.bdstopx.com| 3286371 | ?ang truy c?p | Di?n ?àn b?t ??ng s?n – Forum Bat Dong San

www.danaland.vn| 113657 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n quy mô l?n s?p di?n ra – Sàn giao d?ch B?t …

diendannhadat| 394198 | Di?n ?àn b?t ??ng s?n – Di?n ?àn Nhà ??t

diendanseotop| 3653944 | Gi?i thi?u h? th?ng di?n ?àn b?t ??ng s?n mi?n phí | Di?n ?àn Seo …

www.duanso.net| 20675001 | N?i quy tham gia di?n ?àn b?t ??ng s?n – B?t ??ng s?n Vi?t Nam

hadocentrosagar| 708046 | C?n bi?t v? n?i quy di?n ?àn | Di?n ?àn b?t ??ng s?n, mua bán nhà …

Add a comment