Créer un site internet

Gem Sky World

Ch?t l?c tinh hoa c?a ki?n trúc hi?n ??i và phong cách tân c? ?i?n, c?ng thêm nét ch?m phá l?y c?m h?ng t? thi?t k? c?a sân bay Long Thành, Gem Sky World x?ng ?áng là công trình mang tính bi?u t??ng t?i Long Thành - “thành ph? sân bay” trong  t??ng lai.

Khúc giao hòa c?a hai tr??ng phái ki?n trúc ???c ?a chu?ng

???c ??nh h??ng phát tri?n thành khu ?ô th? th??ng m?i gi?i trí ki?u m?u, mang giá tr? lâu dài cho c? c?ng ??ng, góp ph?n phát tri?n kinh t? khu v?c c?ng nh? ?ón ??u nhu c?u th? tr??ng, ki?n trúc c?a Gem Sky World luôn ???c Ch? ??u t? và Nhà phát tri?n d? án ??c bi?t quan tâm.

Datxanh 2 png

Nh?ng ki?n trúc s? tài hoa ?ã mang linh h?n c?a phong cách ki?n trúc hi?n ??i vào t?ng thi?t k? t?i Gem Sky World nh?m t?n d?ng t?i ?a ngu?n sáng, ngu?n gió t? nhiên thông qua cách thi?t k? c?a s?, c?a chính, sân tr??c và sân sau, logia, balcon, sân v??n… Mái hiên r?ng, s?nh nhà lùi so v?i m?t ti?n m?t ?o?n, t?n d?ng các m?ng c?a s? l?n… là cách giúp cho ngôi nhà luôn d?i dào n?ng l??ng, ?? ánh sáng t? nhiên nh?ng v?n luôn thông thoáng. Gem Sky World tuy tôn vinh ki?n trúc hi?n ??i nh?ng v?n luôn có s? ?i?u ch?nh ?? phù h?p ?i?u ki?n t? nhiên c?a ??a ph??ng.

S? d?ng cùng m?t ngôn ng? ki?n trúc nh?ng các s?n ph?m shophouse (nhà ph? th??ng m?i) c?a Gem Sky World có ??n 6 m?u khác nhau. S? ?a s?c này v? nên m?t không gian s?ng ??y sinh ??ng, ??ng th?i t?o nên m?t di?n m?o ?ô th? phong phú ??y s?c màu.

Là dòng s?n ph?m v?a ?? ? v?a ?? kinh doanh, các m?u shophouse t?i Gem Sky World luôn ?áp ?ng ???c nhu c?u khai thác th??ng m?i. ?i?u này th? hi?n rõ nét thông qua ngôn ng? ki?n trúc m?nh m?, m?ch l?c cùng các ý t??ng ??y sáng t?o nh? c?a kính r?ng ?? d? dàng ti?p c?n v?i khách hàng hay thi?t k? bám sát các m?t ti?n ???ng l?n. Bên c?nh ?ó, các s?n ph?m shophouse c?a Gem Sky World ??u ???c quy ho?ch trên nh?ng tuy?n ???ng liên thông, k?t n?i li?n m?ch v?i nhau, nh? ?ó b?t c? s?n ph?m nào c?ng có th? khai thác th??ng m?i.

Không ch? n?i b?t b?i ki?n trúc hi?n ??i phóng khoáng, khu ?ô th? Gem Sky World còn gây ?n t??ng m?nh m? khi k?t h?p thêm phong cách ki?n trúc tân c? ?i?n cho dòng s?n ph?m shophouse villa (bi?t th? th??ng m?i ??n l?p và song l?p). ???c m?nh danh là “ki?n trúc x?a không bao gi? c?”, v? ??p b?t bi?n c?a ki?n trúc tân c? ?i?n là s? ch?t l?c tinh túy t? quá kh?, c?ng thêm nét m?i m?, ??ng c?p, giàu tính th?m m? c?a con ng??i hi?n ??i, liên k?t v?i nh?ng y?u t? khí h?u ??c tr?ng c?a ??a ph??ng.

Gem Sky World - bi?u t??ng c?a “thành ph? sân bay” Long Thành

Mô hình xây d?ng sân bay g?n li?n v?i khu ?ô th? không m?i nh?ng l?i mang ??n nhi?u tích c?c trong vi?c phát tri?n kinh t?, xã h?i. Minh ch?ng rõ nh?t chúng ta có th? th?y ? nhi?u khu ?ô th? sân bay phát tri?n trên th? gi?i nh? New Zealand, Sydney (Úc), Amsterdam (Hà Lan), Paris (Pháp), Frankfurt (??c)… H?u h?t khu v?c này ??u có ki?n trúc t??ng ??ng v?i ki?n trúc sân bay ?? t?o ra s? g?n k?t t? trong ti?m th?c, c?ng nh? t?o l?p ???c s?i dây liên k?t gi?a các bên.

Không n?m ngoài xu th? ?ó, khu ?ô th? th??ng m?i gi?i trí Gem Sky World c?ng t?o d?u ?n riêng b?ng nh?ng công trình l?y c?m h?ng t? hoa sen - bi?u t??ng mà sân bay Long Thành s? d?ng cho thi?t k? c?a mình.

Là m?t trong nh?ng h?ng m?c quan tr?ng ???c quan tâm ??u t?, Nhà ?i?u hành Gem Sky World c?ng ???c thi?t k? d?a trên hình dáng cách ?i?u c?a hoa sen, góp ph?n t?o nên s?i dây g?n k?t gi?a sân bay và ?ô th? li?n k?. Bao b?c Nhà ?i?u hành là công viên trung tâm Sky Park r?ng ??n 3 ha - m?t ?i?m nh?n khác bi?t c?a d? án. ?ây là khu gi?i trí - v?n ??ng ngoài tr?i và trong nhà ?a ch?c n?ng, g?m qu?ng tr??ng, khu trò ch?i Adventure Forest 24 h?ng m?c ??ng c?p qu?c t?, khu leo núi, mê cung… mang ??n không gian gi?i trí vô cùng lý thú, phù h?p v?i nhi?u l?a tu?i.

Có t?ng di?n tích 92.2 ha, d? án ???c quy ho?ch theo tiêu chu?n bàn c? - gi?i pháp t?i ?u cho bài toán phát tri?n ?ô th? b?n v?ng, t?o nên h? th?ng giao thông k?t n?i li?n m?ch, liên thông và ??ng b?, ??ng th?i vô cùng thu?n l?i v? m?t qu?n lý ?ô th?. D? án c?ng dành ??n g?n m?t n?a di?n tích cho m?ng xanh, tr??ng h?c, ???ng giao thông, trung tâm y t? và các công trình công c?ng. Gem Sky World h?a h?n t?o nên không gian s?ng chu?n m?c, ti?n nghi, g?n g?i v?i thiên nhiên cho c?ng ??ng c? dân v?n minh.

Gem Sky World cách sân bay qu?c t? Long Thành 5 phút, k?t n?i linh ho?t v?i nhi?u tuy?n cao t?c tr?ng ?i?m. D? án cung c?p h?n 4,000 s?n ph?m shophouse, shophouse villa. D? án có pháp lý minh b?ch g?m gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?t ??nh phê duy?t chi ti?t 1/500… ??t 1 gi?i thi?u s?n ph?m ra th? th??ng ?ang có m?c giá ??c bi?t ?u ?ãi, ch? t? 18 tri?u/m2.

PKD Gem Sky World ?? 0967732911

Add a comment