Hướng đi nào cho thị trường bất động sản mùa dịch?

Trong b?i c?nh ??i d?ch Covid-19 ?nh h??ng ??n m?i l?nh v?c kinh t?, th? tr??ng b?t ??ng s?n v?n tìm th?y nh?ng h??ng ?i kh? quan. 

Các chuyên gia cho r?ng th?i ?i?m này doanh nghi?p b?t ??ng s?n nên có chi?n l??c m?i v? s?n ph?m, nh?t là d? án xanh, t?t cho s?c kh?e c? dân.

D?u hi?u l?c quan c?a th? tr??ng

Trong báo cáo “?ánh giá tác ??ng c?a d?ch virus Corona t?i các nhóm ngành” c?a Công ty ch?ng khoán SSI, trong khi khá nhi?u ngành kinh t? ?nh h??ng t? ??i d?ch thì nhu c?u ??i v?i b?t ??ng s?n th??ng m?i không b? ?nh h??ng nhi?u vì ho?t ??ng mua nhà chung c? d?a trên nhu c?u và k? ho?ch ?? sinh s?ng trong dài h?n, không liên quan ??n s? ki?n nh? b?nh d?ch.

3 wctw

Gi?i thích v? c? ch? c?a s? l?c quan này, trong báo cáo "S? bùng phát c?a virus Corona tác ??ng th? nào ??n b?t ??ng s?n Canada?", m?ng l??i ??u t? b?t ??ng s?n The Real Estate Investment Network - n?n t?ng giao d?ch c?a h?n 39.300 b?t ??ng s?n tr? giá 5,1 t? USD t?i Canada ?ã ??a ra "Công th?c thành công b?t ??ng s?n dài h?n". Theo ?ó, t?c ?? t?ng tr??ng GDP ?nh h??ng m?nh m? ??n th? tr??ng b?t ??ng s?n trong kho?ng th?i gian 18 tháng.

Theo k?ch b?n c?a B? K? ho?ch và ??u t?, GDP c? n??c trong n?m nay ch? t?ng 5,96%, gi?m h?n 0,8% so v?i m?c tiêu ?? ra và th?p nh?t trong 7 n?m g?n ?ây. Ngay c? trong tr??ng h?p ?ó, t?ng tr??ng c?a Vi?t Nam v?n n?m trong top ??u khu v?c và tri?n v?ng có s? h? tr? l?n t? các y?u t? v? mô khác nh? l?m phát th?p, FDI t?ng tr??ng k? l?c, nhi?u hi?p ??nh th??ng m?i t? do m?i ???c ký k?t, h??ng l?i t? chi?n tranh th??ng m?i M? - Trung...

Bên c?nh ?ó, n? l?c ki?m soát d?ch b?nh c?a Vi?t Nam ?ã t?o ?n t??ng t?t trong m?t các nhà ??u t? n??c ngoài. Xét v? dài h?n, n?u thành công trong vi?c kh?ng ch? và ki?m soát d?ch b?nh, b?t ??ng s?n Vi?t Nam còn có c? h?i ?ón ??u lu?ng khách du l?ch c?ng nh? ngu?n v?n ??u t? l?n t? các n??c.

?i?u ?ó cho th?y, th? tr??ng b?t ??ng s?n trong n??c v?n có tri?n v?ng nh? GDP t?ng tr??ng cao và s? tin t??ng c?a nhà ??u t? qu?c t?. Trong b?i c?nh này, nh?ng nhà ??u t? ?? t? tin ki?m soát tài s?n và ti?m l?c tài chính, s? có c? h?i t?t ?? ti?p c?n v?i ngu?n cung d?i dào và giá t?t h?n.

C? h?i cho các d? án xanh

Trong b?i c?nh nh?ng tác ??ng t? ??i d?ch Covid-2019 lên th? tr??ng b?t ??ng s?n ch?a rõ nét, ??i di?n Công ty Savills Vi?t Nam cho r?ng, b?t ??ng s?n nhà ? v?n là nhu c?u thi?t y?u. ??i d?ch này là c? h?i cho các ??n v? phát tri?n d? án t? nhìn l?i chi?n l??c kinh doanh và tái c?u trúc s?n ph?m, ?? thích ?ng v?i nh?ng bi?n ??ng có th? x?y ra.

Các không gian ?ô th? sinh thái, ch?t l??ng h??ng ??n vi?c ch?m sóc và t?ng c??ng s?c kh?e cho c? dân ???c k? v?ng phát tri?n h?n. ?ây là mô hình v?n không xa l? t?i Vi?t Nam, nh?ng ch?a th?t s? kh?i s?c.

Sau ??i d?ch này, th? tr??ng s? có nh?ng d? án chú tr?ng h?n vào ch?t l??ng s?n ph?m nhà ? và không gian s?ng nh?m ??m b?o s?c kh?e cho c? dân, trong b?i c?nh m?i ng??i r?t lo ng?i th?i gian qua.

??ng tình v?i quan ?i?m này, ??i di?n Novaland cho bi?t, th?i gian qua, các khái ni?m v? không gian s?ng xanh hay sinh thái ?ang b? l?m d?ng ch? ch?a th?c s? ?i vào th?c t?. Tuy nhiên, nhu c?u c?a khách hàng hi?n nay s? là m?t ??ng l?c quan tr?ng khi?n các nhà phát tri?n d? án ph?i thay ??i.

"Là m?t trong nh?ng doanh nghi?p ??ng ??u th? tr??ng, chúng tôi hi?u rõ vai trò c?a không gian xanh ??i v?i vi?c ch?m sóc, b?o v? s?c kh?e cho c? dân. Không ph?i lúc này mà ?a ph?n các d? án c?a Novaland ??u có m?t ?? xây d?ng th?p, ?? dành di?n tích l?n ?? phát tri?n không gian sinh thái v?i cây xanh, m?t n??c và các ti?n ích ?i kèm", v? ??i di?n nói.

T?a l?c t?i thành ph? Biên Hòa (??ng Nai) ti?p giáp phía ?ông TP.HCM, Aqua City là m?t trong nh?ng ví d? tiêu bi?u cho mô hình khu ?ô th? sinh thái thông minh c?a T?p ?oàn Novaland. D? án có quy mô lên ??n h?n 1.000 ha, quy ho?ch ??ng b? và hoàn ch?nh, dành h?n 70% di?n tích cho m?ng xanh v?i nhi?u ti?n ích công c?ng nh? tr??ng h?c các c?p, b?nh vi?n, trung tâm mua s?m, các công viên l?n, b?n du thuy?n l?n...

Trong bán kính kho?ng 5-7 km t? Aqua City, c? dân có th? d? dàng ti?p c?n b?nh vi?n qu?c t? ??i h?c Y d??c Shing Mark, sân golf Long Thành, khu du l?ch qu?c t? S?n Tiên. 

Theo thanhnien

Add a comment