Đất nền An Viễn, gần ngay khu công nghiệp Giang Điền sổ hồng thổ cư

Đất nền An Viễn, gần ngay khu công nghiệp Giang Điền sổ hồng thổ cư

Nam ?ô Land hi?n ?ang bán ??t Tr?ng Bom ??ng Nai: v?i các lo?i di?n tích, giá bán, ??a ?i?m khác nhau nh?: xã An Vi?n, xã Giang ?i?n, Nhà ??t Tr?ng Bom.

Huy?n Tr?ng Bom là m?t huy?n thu?c ??a hình trung du c?a t?nh ??ng Nai, giáp v?i huy?n Long Thành v? phía nam, giáp v?i huy?n Th?ng Nh?t – m?t huy?n tách ra t? huy?n này – v? phía ?ông, và giáp ranh v?i th? ph? c?a t?nh ??ng Nai là thành ph? Biên Hòa v? phía tây, phía b?c giáp huy?n V?nh C?u.

S? h?u v? trí kinh t? chi?n l??c, Tr?ng Bom k?t n?i thu?n l?i v?i h? th?ng h? t?ng giao thông nh?: ???ng cao t?c TP.HCM – Long Thành – D?u Giây, ???ng s?t cao t?c B?c – Nam, Qu?c l? 1A tránh TP. Biên Hòa, Qu?c L? 20 ?i ?à L?t – Lâm ??ng và ??c bi?t là tuy?n ???ng vành ?ai n?i Khu công ngh? cao Giang ?i?n v?i Sân bay Qu?c t? Long Thành ?ang ???c tri?n khai xây d?ng…

N?m trong khu v?c m? r?ng ?ô th? vành ?ai c?a sân bay Qu?c t? Long Thành và c?m ?ô th? – công nghi?p Giang ?i?n 983 ha, h? t?ng giao thông Tr?ng Bom ???c nâng c?p, ??u t? và m? r?ng liên t?c. ?i?u này góp ph?n thúc ??y th? tr??ng nhà ??t Tr?ng Bom ngày càng phát tri?n m?nh m?

V? trí c?c ??p, ngay khu công ngh? cao Giang ?i?n, Tr?ng Bom.

- Sát bên khu công ngh? cao Giang ?i?n, thu?n ti?n kinh doanh ?a ngành ngh?.

- Ngay ch?, khu dân c? hi?n h?u ?ông ?úc s?m u?t, g?n UBND xã An Vi?n.

- Ngay trung tâm th??ng m?i.

- Cách ??i ???ng An Vi?n - Tr?ng Bom 1000m (v? sân bay Long Thành ch? 10km).

- Di?n tích: 132m, th? c? 100%, s? h?ng riêng.

- Giá bán nhanh ch? 990tr ( 8,5tr/m2 ).

Thông tin tóm t?t: Bán ??t xã An Vi?n, g?n ngay khu công nghi?p Giang ?i?n s? h?ng th? c? giá r? ??u t?

??a ch? chi ti?t: ???ng khu công nghi?p giang ?i?n

Hotline PKD Nam ?ô Land 1900636895 – 0967732911 (Zalo)

Ngu?n https://www.bandatnendongnai.vn/dat-tho-cu/mua-ban-nha-dat-tai-huyen-trang-bom/

Add a comment